[Nedanstående projekt skapades innan IoT Sverige bytte inriktning mot den nuvarande där vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft.]

Konsumentorienterade Sakernas Internet Produkter: Utmaningar och möjligheter

[AVSLUTAT] november 2014 - augusti 2015

Aktör: KTH School of CSC

Målen för projektet var att:
1. Förstå och om möjligt förutsäga marknadsstorleken för konsumentprodukter som utnyttjar teknik inom det som kallats Sakernas Internet.
2. Identifiera eventuella gemensamma problem – teknik, verktyg, infrastruktur, design kompetens, disruptiva affärsmodeller, tillgång på nätspektrum – för den här sektorn, både ur ett utvecklar- och slutanvändarperspektiv.
Vi fann att vissa delområden är på stark frammarsch, framförallt bärbara lösningar för sport och hälsa, medan andra område har mycket svårare.

Slutrapport

Länk till projektet på Vinnovas webb

Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services

[AVSLUTAT] november 2014 - augusti 2015

Aktör: Linköpings universitet IDA

Syftet med med projektet har varit att kartlägga krav och behov för informationssäkerhet inom sakernas Internet för samhällskritiska tjänster. Målen var att anordna ett antal workshops med aktörer inom industri och akademi, och sammanfatta kravbilden i en rapport. I projektet har tre projektinterna och en öppen workshop hållits plus 14 intervjuer med representanter från relevanta industrisektorer. En rapport som sammanfattar resultaten från intervjuer och studentarbeten som utförts inom ramen för projektet har producerats.

Kortfattad sammanfattning
Längre artikel

Länk till projektet på Vinnovas webb

Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården

[AVSLUTAT] november 2014 - augusti 2015

Aktör: Östergötlands läns landsting – katastrofmedicinskt centrum

Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja beslutsfattande samt förbättra arbetsflöden i sjukvården. De medicinska kraven är dock stora på teknik och användbarhet för att inte riskera patientsäkerheten och sekretess. Vidare måste IoT-lösningar skapa reella värden för patient (dvs komfort) och klinik (dvs ekonomi) vid olika kliniska tillämpningar. Slutrapporten beskriver praktiska/medicinska behov på IoT i akutsjukvården, ett antal tekniska krav samt även en demonstrator som förkroppsliggar behov som identifierats.

Projektrapport

Länk till projektet på Vinnovas webb

Energikällor för IoT

[AVSLUTAT] november 2014 - september 2015

Aktör: ACREO SWEDISH ICT AB

Projekt har i formen av en förstudie syftat till att göra en bred kartläggning av behovet av energiförsörjning för IoT-tillämpningar baserat på tryckt elektronik. Tre typiska fall för Internet of Things tillämpningar har analyserats; industri-, utomhus- och hemmiljö. För varje tillämpningsområde har krav identifierats och lämpliga energikällor och lagringsmetoder har föreslagits. I alla tre fall är det sannolikt att ett system kan realiseras med tryckteknik (eller producerade med trycklika metoder).

Slutrapport

Länk till projektet på Vinnovas webb

Uppkopplade professionella produkter – tekniska och affärsmässiga behov

[AVSLUTAT] november 2014 - april 2015

Aktör: Fält Communications AB

Projektets mål var att skapa förståelse för IoT-möjligheter och utmaningar i kontexten professionella produkter med specifikt fokus på hur en IoT-infrastruktur kan skapas. Detta mål har uppfyllts genom
1) utvecklandet av en demonstrator där en fungerande kommunikations- och gränssnittslösning för en uppkopplad tvättmaskin tagits fram och
2) en intervjustudie som kartlagt tekniska och affärsmässiga behov, möjligheter och utmaningar med uppkopplade professionella produkter och visat på viktiga faktorer som påverkar den värdeskapande processen.

Projektsammanfattning

Länk till projektet på Vinnovas webb

Internet of Trees
– Mätteknik inom skogsindustri för effektivt skogsbruk och skogsforskning

[AVSLUTAT] november 2014 - juni 2015

Aktör: SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB – Mätteknik

Syftet med projektet var att kartlägga de behov och krav där mättekniken kan hjälpa svenks skogs- och träindustri, samt koppla samman forskningsaktörer och kommersiella aktörer inom skogs- och virkesindustrin samt IKT för att se hur de båda områdena kan dra nytta av varandra. I synnerhet hur den svenska IKT-branschen kan gynna skogs- och virkesindustrin. Målet för projektet var att identifiera och prioritera tre behovsområden. åtta behovsområden har identifierats, varifrån tre har prioriterats högst. Därmed har målet uppfyllts.

Slutrapport

Länk till projektet på Vinnovas webb

Mloc

[AVSLUTAT] november 2014 - juni 2015

Aktör: IGW EUROPE AB – IGW EUROPE, Kista

MLOC sattes upp för att undersöka möjligheterna med IoT inom gruvindustrin och för att testa konceptet masslokalisering i gruvmiljö. Projektet har arbetat med workshops och även presenterat sina resultat på IoT Sveriges Vårseminarium i Stockholm den 23 April.
MLOC har utvecklat och testat ett antal olika tekniker och komponenter för masslokalisering och sedan samlat in data till en molntjänst specialiserad för IoT och inbyggda system. Insamlat data har kunnat visualiseras i realtid och även efterbehandlas och analyseras mha av analysverktyg skrivna för att hantera Big data.

Projektresultat

Länk till projektet på Vinnovas webb