Het fjärrkontroll

[AVSLUTAT] oktober 2016 - september 2017

Aktör: Mjärdevi Science Park AB
Område: energiförsörjning

Projektets syfte var att stärka Linköping kommun, och andra liknande offentliga organisationer, i arbetet att digitalisera verksamheten med hjälp av IoT, för att öka dess kvalitet och effektivitet. Detta gjordes genom ett pilotprojekt inom effektivisering av fjärrvärme där en prototyp skapades för förbättrad fjärrvärmedrift med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan.

Ett stort antal sensorer och därtill hörande kommunikationslösning installerades i Tekniska verkens fjärrvärmenät. Mätvärden från sensorerna samlas in i en cloud-miljö varpå de visualiserades som en del i analysen av den förbättrade driften. Mätdatan skalades sedan upp mha en optimeringsmodell för att ge underlag för en större generaliserbarhet av resultaten. Projektdeltagare var Science Park Mjärdevi, Tekniska verken i Linköping AB, Ericsson AB och gruppen för Energisystem vid Linköpings Universitet.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Kommunal IoT-plattform

[AVSLUTAT] november 2016 - juni 2017

Aktör: Umeå universitet
Område: infrastruktur

Med utgångspunkt i Sveriges första IoT stadsnät som finns i Umeå har projektet demonstrera tänkbara applikation, spridit kunskap om denna typ av nät samt utvärderat hur ett sådant nätverk kan bli en infrastruktur (plattform) för fler städer/kommuner som kan attrahera utvecklare och skapa samhällsnytta. Projektet har bedrivit arbete med ett skapa kunskap om hur sensordata ska kunna göras tillgängligt både inom och utanför den kommunala verksamheten för att externa aktörer ska kunna skapa nyttiggörande tjänster.

Länk till projektet på Vinnovas webb

IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

[AVSLUTAT] november 2016 - juni 2017

Aktör: Skellefteå kommun
Område: omsorg, hälsa, boende

Projektets huvudsakliga mål var att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat. Syftet var att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner.

Länk till projektet på Vinnovas webb

IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning

[AVSLUTAT] oktober 2016 - juni 2017

Aktör: Innovation Skåne AB
Område: hälsa

Projektet syftade till att skapa lärande kring ett sådant samarbete, där deltagande parter gemensamt söker lösningar på ett kritisk behov med hjälp av IoT och där kompetens och förmåga till kravställning inför upphandling av IoT-baserade lösningar utvecklas.

Länk till projektet på Vinnovas webb

IoT som möjliggörare för monitorering och optimering av hållbara resurssystem i H+byggnader

[AVSLUTAT] oktober 2016 - juni 2017

Aktör: Helsingborgs stad
Område: infrastrukturteknik, miljöanalys, husbyggnad

Syftet med projektet var att Öresundskraft AB (med det tre verksamheterna Nät, Kraft & Värme samt Bredband) tillsammans med Helsingborgs stad skulle börja samarbeta kring sakernas internet, även kallat Internet of Things, och hur IoT-lösningar skulle kunna implementeras för att stödja en mer hållbar resursanvändning. Utgångspunkten var det kollektiva resursanvändandet i byggnader och byggnaden som möjliggörare för IoT-lösningar. Målet har uppnåtts och ett permanent samarbete inom Helsingborg, som benämns Smarta Helsingborg har etablerats.

Informationstext om projektet

Länk till projektet på Vinnovas webb

LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg

[AVSLUTAT] november 2016 - juni 2017

Aktör: Göteborgs stad
Område: miljö

Vi har nått första stegen på vårt långsiktiga mål med att använda IoT för att ha en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten. Genom samarbete mellan projektpartners och IoT-hubbarna har vi skapat ett större intresse för IoT och miljöföroreningar. Under projektet gång har vi identifierat utmaningar för att skala och replikera lösningen vilket vi har adresserat inför nästa steg. Vi har knutit Uppsala Stad och Santiago till projektet samt fler partners med expertkunskap kring öppna data, sensorer och dagvattenlösningar.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Smarta offentliga miljöer

[AVSLUTAT] oktober 2016 - juli 2017

Aktör: Lunds kommun
Område: arbetsorganisation och ledning, affärsprocesser

Projektet hade som mål att stärka Lunds kommun och Malmö stads förmåga att använda innovatiova IoT lösningar för att utveckla och effektivisera offentliga miljöer och vara testarena åt svensk IoT industri. Syftet var ta de första stegen i en så kallad förstudie. Projektet har levererat på målen och man har byggt upp en organisation för att kunna driva en genomförande del som är tänkt att vara nästa steg. Projektet har även byggt upp ett starkt nätverk av industriella aktörer inom IoT som vill vara med och driva på och utnyttja fördelarna med en delad testinfrastruktur.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Water Monitoring Networks – iWater

[AVSLUTAT] oktober 2016 - november 2017

Aktör: Ericsson
Område: vatten, miljö

Projektets mål var att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet i Mälaren, Stockholm, med hjälp av uppkopplade sensorer. Projektets syfte var dels att påbörja utveckling av kommersiellt gångbara övervakningssystem för vattenkvalitet och dessutom att utforska kommunikationsteknologier inom Sakernas Internet (Internet of Things).

Länk till projektet på Vinnovas webb