IoT-hubb Skola

[PÅGÅENDE] juni 2018 - maj 2021

Aktör: Kungsbacka kommun
Område: skola, utbildning

Projektet syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan.
Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer;
-ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
-Iterativ testning och analys
-utveckling och upprättandet av en IoT-hubb för skolan

Länk till projektet på Vinnovas webb

De lekfulla sakernas Internet

[PÅGÅENDE] juni 2018 - maj 2021

Aktör: Linköpings kommun
Område: hållbarhet, jämställdhet

Projektet utvecklar nya koncept och tekniker för att skapa påverkbara och föränderliga IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser. Dessa bygger på lärande för hållbar utveckling och värdegrundsfrågor såsom inkludering och jämställdhet. I projektet genereras kunskap inom området samt läggs grunden till en IoT-hubb kopplad till lek och därigenom skapas förutsättningar för spridning av användningen av IoT i lekfulla sammanhang. På längre sikt kan projektet bidra till att öka barn och ungas handlingskraft i offentliga miljöer, samt öka barns fysiska aktivitet.

Länk till projektet på Vinnovas webb

IoT och offentlig logistik

[PÅGÅENDE] juni 2018 - juni 2021

Aktör: Region Östergötland
Område: Logistik

Syftet är att med utgångspunkt från specialiseringsområdena effektiv logistik samt uppkopplade system och produkter utveckla IoT-lösningar i världsklass. Genom logistiksystem förstärkta med IoT-teknik kan vinster i form av förbättring och effektivisering av verksamheten hämtas hem.
I projektet utvecklas en IoT-hubb som tar offentlig logistik som utgångspunkt för användning av IoT. Projektets mål är att öka behovsägares användning av IoT i logistiksystem, skapa IoT-hub fokuserad på IoT för offentlig logistik, öka samverkan mellan projektets parter samt samproduktion av prototyper.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende

[PÅGÅENDE] september 2018 - juni 2021

Aktör: Solna stad
Område: Hälsa

Syftet med projektet är att tillhandahålla en horisontell lösning som kan återanvändas av olika kommuner med stöd av befintliga såväl som nya vårdföretag, vilket ökar innovationskraften i samhället. Målet är att utforma, realisera och införa en smart hälsovårdslösning för medborgare, där fokus inte bara är på äldreomsorg utan också ett bättre liv för friska människor. Förutom att använda öppna internetprotokoll och standarder för smart anslutning och tillförlitlighet kommer projektet möjliggöra automatiserad säkerhet mellan hem och smart-vård-leverantörer.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Implementering av IoT för att skapa industriell cirkulär symbios

[PÅGÅENDE] juli 2018 - juni 2021

Aktör: Sotenäs kommun
Område: cirkulär symbios

Syftet med detta projekt är att öka lönsamheten, effektiviteten och transparensen i Industriell Symbios Systemet (ISS) i Sotenäs genom att implementera IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom ISS med hjälp av IoT-sensorer, automatiska affärssystemsanslutningar och manuell datainmatning.
Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Smart hållbar stadsutveckling

[PÅGÅENDE] juni 2018 - maj 2021

Aktör: Stockholms stad exploateringskontoret
Område: miljö

Projektet har som målsättning att testa en dataplattform och samla in data som kan användas för uppföljningen av hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden (NDS) och effektivisering av stadsdelen genom att vända analog insamling av data till digitala processer samt att förädla data till konkret nytta. Genom att den gemensamma IoT/dataplattformen är öppen skapar det förutsättningar för samverkan med näringsliv och forskning. Plattformen blir på sikt även tillgänglig för övriga förvaltningar och kommunala bolag.

Länk till projektet på Vinnovas webb

Water Monitoring Networks – iWater

[PÅGÅENDE] maj 2018 - maj 2021

Aktör: Stockholms stad miljöförvaltningen
Område: vatten

Syftet med projektet är att vidareutveckla en lösning för digital vattenövervakning för morgondagens smarta hållbara städer med fokus på tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten för medborgarna. Vattenövervakning sker idag mestadels manuellt, vilket resulterar i låg temporär och rumslig upplösning där förändringar i vattenkvaliteten inte kan övervakas och upptäckas i tid. Projektet kommer att använda molnbaserad sensorteknik och artificiell intelligens för att identifiera förändringar av vattenkvalitén och fungera som ett tidigt varningssystem.

Länk till projektet på Vinnovas webb

IoT för tillgänglighet

[PÅGÅENDE] juni 2018 - juni 2021

Aktör: Sundsvalls kommun
Område: hållbarhet, inkludering

Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och målet om hållbara städer och samhällen och att tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet. Projektet vill därigenom uppnå sitt mål att bidra till ökade sociala interaktioner, ökad livskvalitet och ökat psykiskt välmående för projektets målgrupper.

Länk till projektet på Vinnovas webb

FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv

[PÅGÅENDE] maj 2018 - augusti 2020

Aktör: Östersunds kommun/Åre kommun
Område: hälsa

Projektet syftar till att öka folkhälsan genom fysisk aktivitet hos unga. Med hjälp av IoT-tekniken och så kallad gamification vill projektet främja ökad fysisk aktivitet bland unga utifrån deras egna premisser och önskemål och genom dem göra offentliga idrottsanläggningar och friluftsområden mer inkluderande och attraktiva för fler målgrupper. Målet är att leda in ungdomar till sport och friluftsliv på offentliga anläggningar genom att använda nya metoder för att få dem i rörelse och fysisk aktivitet.

Länk till projektet på Vinnovas webb