Open City Sensor Network

[AVSLUTAT] december 2016 - augusti 2017

Aktör: RISE och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB
Område: infrastruktur

Detta projekt ska kartlägga hur de olika hubbarna inom SIP IoT Sverige främst tekniskt men även organisatoriskt arbetar med IoT-plattformar. Inom kartläggningen kommer vi att fokusera på de konkreta IoT-projekt som bedrivas inom ramen för hubbarna, men vi kommer även att inkludera andra typer av data som t ex öppna data.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb

Resultatet kan man läsa om här: http://futurebylund.se/project/open-city-sensor-network

Koordineringsprojekt SKL

[AVSLUTAT] december 2016 - juli 2018

Aktör: SKL
Område: koordinering

Målet för projektet är att IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande av SKLs kanaler och resurser. Målet har delvis uppnåtts – Sektorns kunskap om IoT Sverige har ökat med hjälp av SKL. Genom projektet har IoT Sverige synts i många av SKLs kanaler, men det finns fortsatt behov av att öka kunskapen hos fler av Sveriges kommuner och regioner. IoT Sverige har synts på flera av SKLs konferenser och även via webbinarium som sändes från SKL.

Länk till webbinariet

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb


Omvärldsbevakning kommunal IoT

[AVSLUTAT] november 2016 - oktober 2017

Aktör: Umeå kommun
Område: omvärldsbevakning

Syftet med detta projekt var att tillhandahålla en samlad överblick av spridningen av IoT i svenska kommuner. I och med detta har vi även identifierat incitamentsstrukturer att anamma IoT, samt kartlagt inom vilka kommunala verksamhetsområden man företrädelsevis valt att satsa på denna typ av teknik. Även pågående IoT-satsningar inom den internationella arenan har studerats i syfte att tillhandahålla goda exempel och inspiration.

Länk till det strategiska projektet på Vinnovas webb