Cirkulär industriell symbios

Amir Rashid, Erik Halvordsson, Asif Farazee och Peter Carlsson.
Foto: Mikael Wallerstedt

Sotenäs Symbioscentrum grundades 2015 med målet att stödja industriell och social symbios. Detta specifika symbiosnätverk har en stor inbyggd potential; det uppskattas inom en femårsperiod kunna minska de årliga CO2-ekv utsläppen med 60 000 ton, minska övergödningen med 388 ton PO4-ekv och reducera transporter av avfall och andra produkter med över 19 miljoner tonkm. Nätverket förväntas även kunna bidra till en 10 procentig ökning av den lokala BNPn, locka till sig 20 nya företag, skapa 100 nya arbetstillfällen eller bevara/behålla motsvarande mängd samt en årlig besparing på 164 MSEK av avfallshanteringstransportkostnaderna. För att utnyttja den möjliga potentialen eller till och med uppnå ännu högre värden måste effektiviteten och transparensen först säkerställas i det nuvarande industriella symbios(IS)-systemet. För att öka effektiviteten och transparensen i ett IS-system kravs nära samarbete mellan olika aktörer, samordning mellan parterna och ömsesidigt samförstånd kring delat ansvar så väl som öppenhet.
Syftet med detta projekt är att öka lönsamhet, effektivitet och transparens av industriell symbios samt att förbättra branschöverskridande samverkan genom implementering av IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom IS-systemet, vilket gör att intressenter kan dela data med hjälp av IoT-sensorer, genom automatiska affärssystems-anslutningar och via manuell datainmatning. IoT-plattformen distribuerar data och hanterar åtkomsträttigheter till data. Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.
Projektet sker i partnerskap med

 • Sotenäs kommun (koordinator)
 • Bröderna Samuelsson Fiskeexport Aktiebolag
 • Cirbes Circular Business and Engineering Systems AB
 • Fiskareföreningen Norden UPA
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Leröy Sverige Aktiebolag
 • Marenor AB, Machine Recorder Sverige AB
 • Orkla Foods Sverige AB
 • Reg avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB
 • Rena hav Sverige Aktiebolag
 • Smögenlax Aquaculture AB
 • Swedish Algae Factory AB
 • West Coast Smolts Sweden AB

Projekt: Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios:
En fallstudie hos Sotenäs kommun

Projektet pågår: juli 2018 – juni 2021

Område: miljö, kommunikationer

Kontaktperson: Peter Carlsson | E-post: peter.carlsson@sotenas.se