IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Programmet har sitt ursprung i den nationella strategiska agenda för sakernas internet som togs fram 2012-2013 (se svensk och engelsk utgåva).

Vision

IoT Sveriges vision är Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Mission

Programmets mission och långsiktiga effekt är att Sakernas internet bidrar till en hög livskvalitet för alla människor i Sverige.

Mål

  • Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för människan
  • En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd
  • Ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft för Sverige

Organisation

Styrelse

Styrelsen är programmets beslutande organ. Riktlinjer för styrelsens sammansättning finns i programmets arbetsordning, och förslag på nya styrelseledamöter tas fram av programmets valberedning. Du kan se vilka som sitter i styrelsen här.

Programledning och programkontor

Programkontoret ansvarar för det operativa genomförande av programmet, leds av en programchef och är organisatoriskt placerat vid UU Innovation, Uppsala universitet.

IoT Sveriges behovsägare och intressenter

Programmets huvudsakliga behovsägare är offentliga aktörer (primärt kommuner och regioner). Men för att åstadkomma programmets mål krävs samarbeta med andra aktörer inom näringsliv och civilsamhället samt forsknings- och innovationsaktörer.

Organisationer och aktörer som är intresserade av att ta del av eller bidra till programmet kan göra det på olika sätt, tex

  • Följa programmets verksamhet i sociala medier: LinkedIn, Twitter eller Facebook
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • Delta på konferenser, seminarier och nätverksträffar där programmet presenterar verksamheten eller arrangerar workshops
  • Delta på programmets årskonferens som arrangeras årligen i oktober i Uppsala
  • Ansöka om stöd för innovationsprojekt i programmets utlysningar via Vinnova
  • Arbeta aktivt i programmets arbetsgrupper
  • Arbeta som ledamot i styrelse eller valberedning

För mer detaljerad information om hur din organisation kan engagera sig, nästa konferens eller utlysning – följ programmet i sociala media eller kontakta programkontoret!

Från och med hösten 2019 är det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige) öppet för alla intressenter och inget formellt partskap krävs för att delta i programmets verksamhet. Beslutet att avveckla partskapen och att upplösa partstämman med omedelbar verkan, togs av styrelsen vid styrelsemöte den 24 juni 2019. Beslutet baserades på en enkät som skickades ut i maj 2019 till samtliga dåvarande parter, där syftet med avvecklingen presenterades och där parterna hade möjlighet att komma med synpunkter kring detta. Bland de parter som svarade på enkäten fanns ett stärkt stöd för avvecklingen.

Aktiviteter

Programkontoret arbetar med tre olika former av aktiviteter:

Seminarier, konferenser och möten

IoT Sverige belyser olika aspekter av IoT och dess möjligheter och utmaningar. Varje år genomför vi flera seminarier och konferenser med olika teman inom IoT området där vi samlar intressenter och initiera samarbeten.

Utlysningar för innovationsprojekt

IoT Sverige stödjer Vinnova när det gäller inriktning och utformning av utlysningar för finansiering av innovationsprojekt. Projekten bidrar till att utveckla användandet av IoT i Sverige och fokuserar på hur IoT kan användas för en innovativ samhällsutveckling.

Strategiska innovationsprojekt

Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av IoT Sveriges parter, rekommenderar IoT Sverige Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för utvecklingen av IoT i Sverige.