FAQ

Här finns lite samlad information om vad IoT Sverige är och vad IoT Sverige gör (och inte gör). Har du en fråga om IoT Sverige som du inte hittar svar på här, eller någon kommentar angående den här informationen går det bra att använda kommentarsfältet längst ner på sidan.

Vad är IoT Sverige?
Vad är ett strategiskt innovationsprogram?
Vilka strategiska innovationsprogram finns?
Vad är en strategisk innovationsagenda?
Vad är Vinnova, Energimyndigheten och Formas?
Hur finansieras verksamheten vid IoT Sverige?
Vad gör IoT Sverige?
Hur är IoT Sverige organiserat?
Vad är en IoT-hubb?
Vad arbetar inte IoT Sverige med?
Finns det någon kontroll av IoT Sverige?
Kan man läsa mer om IoT Sverige?


Vad är IoT Sverige?

IoT Sverige är ett strategiska innovationsprogram.

Vad är ett strategiskt innovationsprogram?

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra en satsning som genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Vilka strategiska innovationsprogram finns?

Det finns 17 strategiska innovationsprogram, varav IoT Sverige är ett. De övriga 16 strategiska innovationsprogrammen kan du läsa mer om via länkarna.

Vad är en strategisk innovationsagenda?

Varje strategiskt innovationsprogram utgår från en strategisk innovationsagenda som formulerats för ett strategiskt innovationsområde – en satsning där ledande aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi pekar ut ett område där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Agendan och beskrivningen av området tas fram genom att intressenterna träffas och skapar en gemensam bild, beskriver varför det är viktigt för Sverige och vad som behöver göras för att Sverige ska kunna utvecklas genom insatsen. Agendorna definierade visioner, mål och strategier för utveckling av området.

Läs mer

Läs den strategiska innovationsagendan för IoT Sverige.

Vad är Vinnova, Energimyndigheten och Formas?

 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som genom sin verksamhet bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör vi främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.
Vinnova investerar ca 2,9 miljarder SEK årligen.

Läs mer

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiområdet. Energiforskningen ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.
Energimyndigheten finansierar forskning med 1,6 miljarder SEK per år.

Läs mer

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.
Formas fördelar årligen 1,3 miljarder SEK.

Läs mer

Hur finansieras verksamheten vid IoT Sverige?

IoT Sverige har en årlig budget om 40 miljoner SEK från finansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Av detta går 36 miljoner SEK till de projekt som drivs av IoT Sverige och 4 miljoner SEK går till driften av programkontoret.

Vad gör IoT Sverige?

Vi organiserar kunskap, kontakter och resurser till behovsdriven användning av IoT-lösningar som kan lösa amhällsutmaningar tillsammans med offentliga aktörer, företag, akademi och forskningsinstitut. Projekten ska alltid utgå från offentliga organisationers behov.

 

Hur är IoT Sverige organiserat?

Ekonomisk organisation

Det strategiska innovationsprogrammet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Styrelsen initierar och beslutar om vilka ekonomiska satsningar och utlysningar som programmet ska genomföra. Vinnova utlyser och beslutar om projektmedel.
Programkontorets ekonomi redovisas inom ramen för Uppsala universitet. Programchefen beslutar om programkontorets aktiviteter.

 

Strukturell organisation

Uppsala universitet är värd för IoT Sverige.
Vinnova är den myndighet av de tre finansiärerna som har koodineringsansvar för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.
IoT Sverige har en partorganisation, en styrelse och ett programkontor.
Ledamöterna i styrelsen väljs bland våra parter på den årliga partstämman.
Verksamhetens utformning styrs av stadgarna.
Personalen vid IoT Sveriges programkontor är anställda vid UU Innovation, Uppsala universitet.

 

Verksamhetsorganisation

Styrelsen

Styrelsen förväntas att:
• Säkerställa att de aktiviteter som initieras inom programmet är i linje med den strategiska innovationsagendan och att de bidrar till att programmets övergripande mål uppnås.
• Besluta om vilka insatser som ska prioriteras inom programmet.
• Verka för att det skapas en bred nationell forsknings- och innovationssamverkan.
• Agera utifrån en helhetssyn och säkerställa att programmet verkar sammanlänkande och kompletterande med hänsyn till andra insatser inom det strategiska innovationsområdet.
• Säkerställa att programmets mål och genomförandeplan med jämna mellanrum ses över och uppdateras.
• Säkerställa att programmet verkar opartiskt och har öppenhet i sin arbetsstruktur.
• Känna till de krav på rapportering och styrdokument som det strategiska innovationsprogrammet enligt finansieringsbeslut från myndigheterna ska tillhandahålla.
• Representera områdets aktörer.
• Hantera frågeställningar kring mångfald, jämställdhet och jävsituationer inom programmet.
Styrelsen har inget juridiskt ansvar mot de offentliga finansiärerna.

Programkontoret

Programkontorets programchef leder programmets verksamhet tillsammans med styrelsen. Programchefen ansvarar också för att styrelsemötena protokollförs.
Vid programkontoret finns också en administrativ koordinator och en projektkoordinator.
Programkontoret utför IoT Sveriges huvudsakliga uppgifter och ska;

 • Föra en dialog med områdets aktörer kring mål, vision och strategi.
 • Vara nationellt sammanhållande för området.
 • Ansvara för att information om programmet och det strategiska innovationsområdet sprids samt sprida resultat som genererats inom programmet.
 • Verka för att uppnå den strategiska innovationsagendans och programmets mål.
 • Skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med gemensamma intressen och behov.
 • Skapa förutsättningar för de projekt som löper inom det strategiska innovationsprogrammet att bli framgångsrika.
 • Tydliggöra och kommunicera finansiering som finns utanför programmet men inom innovationsområdet både nationellt och internationellt.
 • Prioritera insatser inom programmet som ska genomföras samt kompletterande insatser, t ex initiera utlysningar utanför programmet, där det saknas idag.
 • Verka opartiskt och tillgängliggöra den finansiering som tillhandahålls inom programmet för alla aktörer som kan bidra till programmets mål.
 • Verka för öppenhet, förnyelse och transparens.
 • Följa upp mål och resultat av genomförda insatser.
 • Genomföra analyser och omvärldsbevakning och rekommendera Vinnova att finansiera ett antal mindre projekt inom strategiskt viktiga områden för utvecklingen av IoT i Sverige.

Projekt

De projekt som IoT Sverige driver är av två slag, utlysningsprojekt (IoT-hubbar) och strategiska projekt.

Vad är en IoT-hubb?

Vid större utlysningar från Vinnova skapas fleråriga projekt som vi benämner IoT-hubbar. IoT-hubbarna har alltid en offentlig aktör som behovsägare för att lösa en specifik samhällsutmaning. Just nu har vi 13 st IoT-hubbar från Umeå i norr till Malmö/Lund i söder och de arbetar inom många olika områden.

Läs mer

Vad arbetar IoT Sverige inte med?

IoT Sverige utvecklar inte sensorer eller egna tekniska lösningar. IoT Sverige har inga medel att dela ut löpande utöver de utlysningar som görs av programmet via Vinnova eller de strategiska projekt som IoT Sverige initierar. IoT Sverige ger inte affärsrådgivning till enskilda företag.

 

Finns det någon kontroll av IoT Sverige?

Alla strategiska innovationsprogram utvärderas var tredje år av externa granskare. Under 2017 utvärderades IoT Sverige tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen Innovair, BioInnovation, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen och Swelife.
Vid utvärderingen har de tre första verksamhetsåren utvärderats med avseende på ledarskap och etablering, vilket innefattar: etablering av en organisation, hur väl programmen har lyckats attrahera för området nya aktörer och skapa nya samarbeten mellan olika aktörer i samhället; hur programmen verkar för öppenhet, förtroende och alla behovsägares intressen; hur väl genomförda aktiviteter ligger i linje med vad programmen vill uppnå; hur väl programmen kommunicerar sina insatser och vilket stöd det ger till pågående projekt så att de kan bli framgångsrika.
Huvudsyftet med treårsutvärderingen är att belysa programmens styrkor och vad som har förbättringspotential. Resultatet av utvärderingen presenteras i en rapport från Vinnova. Utvärderingen tillhandahåller värdefulla rekommendationer som kan förbättra programmens fortsatta genomförande. Programmen ska på sikt utvecklas mot en starkare internationell position och konkurrenskraft för att stärka svenska styrkeområden.

Läs mer

Kan man läsa mer om IoT Sverige?

 

Ja, IoT Sveriges verksamhetsberättelse kan du ladda ner och läsa.

 

Leave a Comment